bg en ru mk ro

Иновации и инвестиции

Иновации и инвестиции

Од 2011 г. Мегахим АД склучи Договор со Министерството на економијата, енергетиката и туризмам , дејствувајќи преку главната дирекција "Европските фондови за конкурентност" во својство на Управувачки орган во ОП "Конкурентност" за грант за проект: "Зајакнување на конкурентските предности на Мегахим АД преку воведување на современи технологии".

Во рамките на проектот фирмата испорача и инсталира напредни машини и капацитети , кои овозможуваат искористување на капацитетот на производство, истовремено обезбедувајќи постојано висок квалитет на производство.