bg en ru mk ro

Product 6/7

DEKORATOR ГАЗ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

DEKORATOR ГАЗ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

интериор/ екстериор

Употреба
интериор/ екстериор
Срок на съхранение
60 месеца от датата на производство, във фабрично затворена опаковка
Опаковка
1L

Разходен калкулатор


Площ за обработка (m2):
  • Описание
  • Документи

Продукта представлява смес от нефтени фракции.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Използва се за осветление в газови лампи, примуси и специално конструирани отоплителни печки.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Да се съхранява извън обсега на деца.
• ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
• При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
• Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

DEKORATOR_GAZ_TD

DEKORATOR_GAZ_dec

MSDS_DEKORATOR_GAZ

 

Моля изпратете запитване за повече информация