bg en ru mk ro

Product 4/7

DEKORATOR РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПОЛИУРЕТАНОВИ СИСТЕМИ

DEKORATOR РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПОЛИУРЕТАНОВИ СИСТЕМИ

безцветен

Цветова гама
безцветен
Употреба
разредител
Срок на съхранение
60 мвсеца от датата на производство, във фабрично затворена опаковка
Опаковка
1L

Разходен калкулатор


Площ за обработка (m2):
  • Описание
  • Документи

Смес от ароматни и алифатни въглеводороди и естери.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
За разреждане на полиуретанови системи – лакове, бои, грундове, емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти( четки, валяци, шпакли, пистолети и др.).

 

ПРЕДИМСТВА
• отлична съвместимост с продукти на полиуретанова основа;
• при разреждане според предписанията на производителя, не променя качеството на разреждания продукт( цвят, гланц, покривност, износоустойчивост и др.)

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други
източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
Съдът да се съхранява плътно затворен.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

DEKORATOR_PU_TD

DEKORATOR_PU_dec

MSDS_DEKORATOR_PU

Моля изпратете запитване за повече информация