bg en ru mk ro

Product 1/7

DEKORATOR КОРЕСИЛИН

DEKORATOR КОРЕСИЛИН

прозрачен / безцветен

Степен на прозрачност
прозрачен / безцветен
Приложение
направи си сам
Употреба
интериор/ екстериор
Разреждане
готов за употреба
Съхранение
в закрити складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи
Срок на съхранение
60 мвсеца от датата на производство, във фабрично затворена опаковка
Опаковка
1L

Разходен калкулатор


Площ за обработка (m2):
  • Описание
  • Документи

 

Смес от летливи органични разтворители

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
За разреждане на нитроцелулозни бои и грундове в органичен разтворител. Употребява се за обезмасляване на метални повърхности и за измиване на бояджийски инструменти( четки, валяци, шпакли, бояджийски пистолети, печатарски машини и др.).

 

ПРЕДИМСТВА
• притежава много добри обезмаслителни качества;
• отлична разреждаща и разтваряща способност;

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

DEKORATOR_Koreselin_TD

DEKORATOR_Koreselin_dec

MSDS_DEKORATOR_Koreselin

Моля изпратете запитване за повече информация