bg en ru mk ro

Product 5/7

DEKORATOR СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ

DEKORATOR СПИРТ ЗА ГОРЕНЕ

синя или виолетова прозрачна течност

Цветова гама
синя или виолетова прозрачна течност
Приложение
направи си сам
Употреба
интериор/ екстериор
Разреждане
готов за употреба
Срок на съхранение
36 месеца от датата на производство, във фабрично затворена опаковка
Опаковка
1L

Разходен калкулатор


Площ за обработка (m2):
  • Описание
  • Документи

Денатуриран спирт за почистване и горене.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Използва се за почистване на пластмасови повърхности, кожа, ламинат и за горене в спиртни лампи.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Да се съхранява извън обсега на деца.
• ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
• ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
• ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
• Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

 

DEKORATOR_Spirt_dec

MSDS_DEKORATOR_Spirt

Моля изпратете запитване за повече информация